วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 •       728  

   

วิสัยทัศน์ 

" เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ บริการเกษตรด้วยใจ "


ภารกิจ


 1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าว
 2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
 4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้ และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 
 6. ศูนย์กลางการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านข้าวในจังหวัดขอนแก่น
 7. ศูนย์ประสานงานการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา
 8. ศูนย์รวมและตรวจสอบข้อมูลด้านข้าวในระดับพื้นที่
 9. ศูนย์บริการชาวนาและสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในเขตจังหวัดขอนแก่น
 10. ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการระหว่างกรมการข้าวกับจังหวัดขอนแก่น
 11. ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตข้าว 
 12. ประสานงานการจดทะเบียนคำขออนุญาตและใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับชาวนา
 13. บริการทดสอบ ปรับปรุงสภาพ และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับนโยบาย/ที่ได้รับมอบหมาย