วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 •       88  

   

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักในการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์

ภารกิจหลัก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

 1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าว
 2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
 4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้ และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 
 6. ศูนย์กลางการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านข้าวในจังหวัดขอนแก่น
 7. ศูนย์ประสานงานการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา
 8. ศูนย์รวมและตรวจสอบข้อมูลด้านข้าวในระดับพื้นที่
 9. ศูนย์บริการชาวนาและสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในเขตจังหวัดขอนแก่น
 10. ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการระหว่างกรมการข้าวกับจังหวัดขอนแก่น
 11. ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตข้าว 
 12. ประสานงานการจดทะเบียนคำขออนุญาตและใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับชาวนา
 13. บริการทดสอบ ปรับปรุงสภาพ และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับนโยบาย/ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละกลุ่มฝ่าย

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าที่ รับผิดชอบงานอำนวยการ ได้แก่งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุยานพาหนะการจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์ เอกสารงานข้อมูลการประชุม และประสานงานราชการทั่วไป

2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย
 • วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา และในโรงงาน 
 • ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป 
 • บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
 • ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา 
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 
 • ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน 
 • ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 • วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวุ์ 
 • พัฒนา และสนับสนุนการใช้และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในท้องถิ่น 
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ถึงประโยชน์ ในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
 • พัฒนาระบบเครือข่ายการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี 
 • ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบ และออกใบรับรองแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

5. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น
 • พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • พัฒนา สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น
 • ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบระบบการผลิต และออกใบรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี