บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1879  

นาย มงคล จันทร์ประทัด

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว ณัฐพร ใหญ่สง่า

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

089 1830333

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย สมมาตร ทองใบ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

086 8550980

chowna@gmail.com

นาย ภาณุพันธุ์ ชนะภู

เจ้าหน้าที่โครงการ

093 5589661

นางสาว สิริลักษณ์ การสมสิน

เจ้าหน้าที่โครงการ

064005453

นางสาว กนกวรรณ นาคะรัตน์

เจ้าหน้าที่โครงการ

088 5630206

สิบเอกหญิง อโนทัย สีนาง

เจ้าหน้าที่โครงการ

095 2616728

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย วิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธนภัทร ปลื้มพวก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย เทอดชัย ดงใหญ่

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย วีรวัฒน์ สิงชู

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย โกมล ต่อชีพ

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย อดุลย์ บุญตาสุทธิ

ช่างไฟฟ้า

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย สอาด คำป้อม

ช่างซ่อมบำรุง

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย อิทธิศักดิ์ วรรณประเข

พนักงานห้องปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย นิเทศก์ ราชำ

พนักงานธุรการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ไพทูลย์ สำราญบำรุง

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ศิวพล เมืองคำ

นักเกษตร

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว สุธาสินี สุรวาทกุล

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว พรจิต หินเธาว์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาย กฤษดา แสนเทพ

พนักงานห้องปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาง นิตยา บานเย็น

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ณรงค์ฤทธิ์ วังระหา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธนาดล พลเที่ยง

พนักงานขับรถยนต์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย คำสัจจ์ ไชยสิน

พนักงานห้องปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิระวงษ์ โสภา

พนักงานขับรถยนต์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว สุชาดา แก้วพิลา

ผู้ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

นาย ธีรวิทย์ เหล่าบ้านค้อ

ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน

นาย อนิวัส บุตรวิชา

ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง สุปรียา หงษ์โพธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ศิริพร ชูกลิ่น

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ดำรงค์ ราชธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ปิยะนุช เข็มเพ็ชร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาง บังอร เหล่าลุมพุก

พนักงานพัสดุ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาง รุ่งนภา เพชรไกร

พนักงานพิมพ์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย เชิดชัย แหล่ยัง

พนักงานขับรถยนต์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย เช้า สำราญพิทักษ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th