บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    321  

นาย มงคล จันทร์ประทัด

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง สุปรียา หงษ์โพธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ศิริพร ชูกลิ่น

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ดำรงค์ ราชธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ปิยะนุช เข็มเพ็ชร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาง บังอร เหล่าลุมพุก

พนักงานพัสดุ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาง รุ่งนภา เพชรไกร

พนักงานพิมพ์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย เชิดชัย แหล่ยัง

พนักงานขับรถยนต์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย เช้า สำราญพิทักษ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว สุรัชนา พิชญานนท์

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ณัฐพร ใหญ่สง่า

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ณรงค์ฤทธิ์ วังระหา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย เทอดชัย ดงใหญ่

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย วีรวัฒน์ สิงชู

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย โกมล ต่อชีพ

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย พยุงศักดิ์ อนุศรี

ช่างเครื่องกล

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย อดุลย์ บุญตาสุทธิ

ช่างไฟฟ้า

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย สอาด คำป้อม

ช่างซ่อมบำรุง

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ประดิษฐ์ ถาบุตร

ช่างซ่อมบำรุง

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย อิทธิศักดิ์ วรรณประเข

พนักงานห้องปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย นิเทศก์ ราชำ

พนักงานธุรการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ไพทูลย์ สำราญบำรุง

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ศิวพล เมืองคำ

นักเกษตร

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาย วิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย สมมาตร ทองใบ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย กฤษดา แสนเทพ

พนักงานห้องปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาง นิตยา บานเย็น

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธนาดล พลเที่ยง

พนักงานขับรถยนต์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย คำสัจจ์ ไชยสิน

พนักงานห้องปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิระวงษ์ โสภา

พนักงานขับรถยนต์

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว สุธาสินี สุรวาทกุล

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธนภัทร ปลื้มพวก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

043393664

kkn_rsc@rice.mail.go.th