โครงการฝึกอบรม Developing farmer ปี 2564 หลักสูตร


    การทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง