ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1


    ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1

   

ชื่อพันธุ์: ชัยนาท 1 (Chai Nat 1)

ชนิด: ข้าวเจ้า

คู่ผสม: IR13146-158-1 / IR15314-43-2-3-3 // BKN6995-16-1-1-2

ประวัติพันธุ์ : ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ IR13146-158-1 และสายพันธุ์ IR15314-43-2-3-3 กับ BKN6995-16-1-1-2 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท เมื่อ พ.ศ. 2525 ปลุกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNTBR82075-43-2-1

การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่
9 กันยายน 2536

ลักษณะประจำพันธุ์: - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 113 เซนติเมตร

- ไม่ไวต่อช่วงแสง

- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 121-130 วัน

- ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างยาวตั้งตรง คอรวงสั้น รวงยาวและแน่น ระแง้ค่อนข้างถี่ ฟางแข็ง

- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง

- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์

- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.3 x 1.7 มิลลิเมตร

- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.7 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร

- ปริมาณอมิโลส 26-27 %

- คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง

ผลผลิต: ประมาณ 740 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น: - ผลผลิตสูง

- ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี

- ต้านทานโรคใบหงิก และโรคไหม้

- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว

- มีท้องไข่น้อย

ข้อควรระวัง: - ไม่ต้านทานต่อโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง และโรคใบขีดโปร่งแสง

- ในฤดูแล้งควรปลูกไม่เกินเดือนมีนาคม

พื้นที่แนะนำ: ทุกภาคในเขตชลประทาน