คณะทำงานดูแลระบบเว็บไซต์  • กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  แอดมิน 1 ยูสเซอร์
  • กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์   แอดมิน 1 ยูสเซอร์
  • กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์  แอดมิน 1 ยูสเซอร์
  • กลุ่มควบคุมคุณภาพ  แอดมิน 1 ยูสเซอร์
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป  แอดมิน 3 ยูสเซอร์ (พัสดุ,การเงิน)
 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานกรมการข้าว

facebook.com/soonkhow |
เจ้าหน้าที่ที่ต้องการเข้าเป็นแอดมินเพจ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดต่อแอดมินหลัก  สมมาตร ทองใบ