ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6


    ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6

   

ชื่อพันธุ์: กข6 (RD6)

ชนิด: ข้าวเหนียว

ประวัติพันธุ์: ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ 20 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขนและสถานีทดลองข้าวพิมาย จากการคัดเลือกได้ข้าวเหนียวหลายสายพันธุ์ในข้าวชั่วที่ 2 นำไปปลูกคัดเลือกจนอยู่ตัวได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ สายพันธุ์ KDML105´65-G2U-68-254 นับว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีพันธุ์แรกของประเทศไทย ที่ค้นคว้าได้โดยใช้วิธีชักนำพันธุ์พืชให้เปลี่ยนกรรมพันธุ์โดยใช้รังสี

การรับรองพันธุ์: คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520

ลักษณะประจำพันธุ์: - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร

- ไวต่อช่วงแสง

- ทรงกอกระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว

- เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล

- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน

- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์

- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร

- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร

- คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต: ประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น: - ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง

- คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม

- ลำต้นแข็งปานกลาง

- ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

- คุณภาพการสีดี

ข้อควรระวัง: - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้

- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว

พื้นที่แนะนำ: ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ