เมล็ดพันธุ์คงคลัง


เมล็ดพันธุ์พืช คงคลัง/เปิดจำหน่าย (กก.) ราคา (บาท)
ชั้นพันธุ์ขยาย ชั้นพันธุ์จำหน่าย กิโลกรัมละ กระสอบละ 25 กก
 - เมล็ดพันธุ์ ข้าว กข6 (RD6) 72,775 310,850 25 / 24 625 / 600
 - เมล็ดพันธุ์ ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) 147,300 696,050 25 / 24 625 / 600
 - เมล็ดพันธุ์ ข้าว ชัยนาท 1 (CNT1) 238,175 -- 17 425
:: ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2565 ::

ประกาศ กรมการข้าว เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว ปี พ.ศ.2565