เมล็ดพันธุ์คงคลังประกาศ กรมการข้าว เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว ปี พ.ศ.2565
--------------------------------------------------------------------------