การสมัครตัวแทนจำหน่าย


1. ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

   ตจ.1 : คำขอรับใบอนุญาต

   ตจ.2 : คำขอต่ออายุใบอนุญาต

   ตจ.3 : คำขอรับใบแทนใบอนุญาต

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, นิติบุคคลหรือ ทะเบียนพานิชย์
4. กรณีมอบหมายผู้อื่นมาแทน ให้สำเนาหนังสือมอบอำนาจซึ่ง ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 
5. สำเนาใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุม (ขอยื่นขอที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร)

   พ.พ.1 : คำขอรับใบขออนุญาต (เอกสารกรมวิชาการเกษตร)

   พ.พ.10 : คำขอต่อใบอนุญาต (เอกสารกรมวิชาการเกษตร)

6. แผนที่ตั้งร้านค้า

  ขั้นตอนการสมัคร

1. ยื่นใบสมัครขออนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ ทั่วประเทศ
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว