งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564


    งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

   

25 มีนาคม 2564 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุธาสินี สุรวาทกุล หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีเกษตรกรและเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการกว่า 200 คน