เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข6 ฤดูฝน ปี 2565


    4-22 พฤศจิกายน 2565

   

4-22 พฤศจิกายน 2565
นายมงคล จันทร์ประทัด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข6 ฤดูฝน ปี 2565