ศมข.ขอนแก่น ติดตามการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ


    กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมติดตามสถานการณ์การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศมข ขอนแก่น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์และการควบคุมคุณภาพแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ

   

ศมข.ขอนแก่น ติดตามการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ
กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมติดตามสถานการณ์การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศมข ขอนแก่น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์และการควบคุมคุณภาพแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ และสมาชิกเข้าร่วม 50 คน วันที่ 27 ตุลาคม 2565