ศมข.ขอนแก่น ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570


    ศมข.ขอนแก่น ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่สอดคล้องด้านการเกษตรเป็นประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูง ภายในงานมีส่วนราชการ หน่วยงานและผู้แทนที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570 และเสนอแผนงานโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงแรมโฆษะขอนแก่น