งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


    นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา ชาวนาวิธีใหม่ 9 ไกลด้วยพระบารมี ปี 2565 ที่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา ชาวนาวิธีใหม่ 9 ไกลด้วยพระบารมี ปี 2565 โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
กรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ดำเนินการจัดในระดับเขต  เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านข้าวแก่ชาวนาและผู้สนใจทั่วไป นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตข้าว รวมถึงผลงานของกรมการข้าวด้านอื่นๆ ที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญด้านการวางแผนการผลิต ระบบการผลิต และการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงแก่ชาวนา รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนา ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางให้ชาวนา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับหน่วยงานราชการและเอกชน ภายในงานมีผู่ร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน

https://youtu.be/DkjuCSsAwI8