คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565


    คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565 ศมข.ขอนแก่น และ ศวข.ขอนแก่น ร่วมกันจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องข้าว เกษตรกร อ.โคกโพธิ์ชัย (12 พฤษภาคม 2565)

   

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565 ศมข.ขอนแก่น และ ศวข.ขอนแก่น ร่วมกันจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องข้าว เกษตรกร อ.โคกโพธิ์ชัย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีร่วมกับกลุ่มงานฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดและให้บริการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมการแนะนำการปลูกข้าวสำหรับบริโภค (เขตพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในอำเภอโคกโพธิ์ไชย) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว การปลูกข้าวหอมมะลินอกฤดู  การปลูกข้าวก่อนน้ำท่วมและหลังน้ำลด​ การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมถึงแจกข้าวเหนียวมะม่วง(ข้าวเหนียวมูน 3 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู,กข6,กข22) โดยมีผู้เข้าร่วมงานและเกษตรกรเข้ารับบริการประมาณ 100 คน ณ เทศบาลตำบลนาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น