ติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมสารวัตรข้าว


    ติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมสารวัตรข้าว โดยออกกำกับ ดูแล แนะนำ สถานประกอบกิจการเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอเมือง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (6 พฤษภาคม 2565)

    นางนิตยา บานเย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมสารวัตรข้าว โดยออกกำกับ ดูแล แนะนำ สถานประกอบกิจการเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอเมือง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 พฤษภาคม 2565