ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เริ่มจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข49 ฤดูแล้ง ปี2565 ตามระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วย มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการผลิต พ.ศ. 2557


    -