โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       155  

   

โครงสร้างการบริหารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ประกอบด้วย

1.       กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

2.       กลุ่มควบคุมคุณภาพ

3.       กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

4.       กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

5.       ฝ่ายบริหารทั่วไป
อัตรากำลัง  ปีงบประมาณ 2564

          ข้าราชการ 16 อัตรา

          ลูกจ้างประจำ 14 อัตรา

          พนักงานราชการ 2 อัตรา