+ ความรู้เรื่องข้าว + เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง
หน้าหลัก
 
+ เครื่องมือเตรียมดิน
» รถไถเดินตาม
» รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
» รถแทรกเตอร์ 4 ล้อขนาดเล็ก
» ขลุบหมุนติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
+ เครื่องมือปลูกข้าว
» เครื่องพ่นหว่านเมล็ดข้าว
» เครื่องดำนา
» เครื่องหยอดข้าวแห้ง
» เครื่องปลูกข้าว 4 แถว แบบไม่เตรียมดินใช้ไถเดินตาม
 
+ เครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าว
» เครื่องเกี่ยวข้าววางราย
» เครื่องนวดข้าว
» เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
 
+ เครื่องมือเก็บรักษาข้าว
» เครื่องลดความชื้นแบบเมล็ดพืชบรรจุในกระสอบ
» เครื่องลดความชื้นแบบกระบะ
» เครื่องลดความชื้นแบบถังหมุนเวียน
» เครื่องลดความชื้นแบบคอลัมน์
» เครื่องลดความชื้นเมล็ดพืชแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า หรือแบบ แอล.เอส.ยู
» เครื่องลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์ – เบด
   

 

 

 

 

 

ความรู้ทั่วไป | พันธุ์ข้าว | วิทยาการเมล็ดพันธุ์ | เทคนิคการปลูก | ศัตรูข้าว | การเก็บเกี่ยว
เครื่องมือ-เครื่องทุ่นแรง | ผลิตภัณฑ์จากข้าว | ประเพณี วัฒนธรรมข้าว | องค์กร-เครือข่ายข้าว