ศูนย์บริการชาวนา
+ พันธุ์ข้าว + กข14 (RD14)
กข14 - rd14
ชื่อพันธุ์ - กข14 (RD14)
ชนิด - ข้าวเหนียว
คู่ผสม - IR54883-8-2-3 / กข6 // IR54883-8-2-3 / ขาวดอกมะลิ 105
ประวัติพันธุ์ -

ได้จากการผสมคู่ (double cross) ระหว่างคู่ผสม IR54883-8-2-3 และ กข6 กับคู่ผสม IR54883-8-2-3 และขาวดอกมะลิ 105 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ในปี 2535 เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี และนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน และแปลงทดลองดงหลักหมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ในจังหวัดแพร่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ และแม่ฮ่องสอน ในฤดูนาปี 2544-ฤดูนาปรัง 2548

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข14 เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551

กข14 - rd14

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 105-120 เซนติเมตร
- ไม่ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว 134-138 วัน
- ทรงกอตั้ง ต้นแข็ง กาบใบและใบมีสีเขียว
- เมล็ดข้าวเปลือกส่วนใหญ่สีฟางขีดน้ำตาล เปลือกเมล็ดมีขนสั้น
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 3.0 x 2.3 มิลลิเมตร
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
- คุณภาพข้าวสุกเหนียวนุ่ม
- ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 9 สัปดาห์

ผลผลิต - เฉลี่ย 666 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวที่มีคุณภาพการสีดีมาก
- ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ และขอบใบแห้งในภาคเหนือตอนบน
- เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง กอตั้ง ต้นแข็ง ปลูกได้ตลอดปี
ข้อควรระวัง - อ่อนแอต่อแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
พื้นที่แนะนำ - เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานหรือมีแหล่งน้ำที่เหมาะสม เขตภาคเหนือตอนบน สามารถปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและฤดูนาปรัง

กข14 - rd14