องค์ความรู้เกี่ยวกับข้าว

..เว็บเพจความรู้เรื่องข้าว พัฒนามาจากองค์ความรู้เรื่องข้าว (RKB: Rice Knowledge Bank) กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าใช้งานสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยระบบการใช้งานได้ออกแบบให้รองรับกับหน้าจอทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ท และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ติดต่อเรา ติดตามเราทาง Facebook

  • ข้าวปลูก : เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข6

  • ปลูกข้าวสภาพไร่แซมสวนยางพารา

  • เตรียมแปลงสำหรับปักดำนา

  • กิจกรรมตัดทำลายพันธุ์ปนในนาข้าว

  • แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ดี กข6 กำลังออกดอก

ภูมิปัญญา

รากฐานสำคัญขององค์ความรู้ เนื้อหาวิชาการต่างๆ เราได้มาจากการสั่งสมต่อๆ กันมาจากวิถีชีวิตชาวนา จากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไป แต่เราก็ยังเชื่อมั่นในชาวนากับวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ความรู้

ความรู้ที่เกี่ยวกับข้าว ได้แก่ ความรู้เบื้องต้น พันธุ์ข้าว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษาข้าว ศัตรูข้าวที่สำคัญและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องมือเครื่องทุ่นแรง ผลิตภัณฑ์และการแปรรูปจากข้าว ศิลปะประเพณี วัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าว และกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยนวิถีการทำนา

มีคำถามจากเกษตรกรในหลายพื้นที่ ในเนื้อหาวิชาการด้านการเกษตร เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการผลิต ที่บ่งชี้ให้ใช้สารเคมี อย่างชัดเจน เช่น การใช้สารควบคุมวัชพืช สำหรับการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในการเผยแพร่ความรู้สู่ชาวนา โดยนักวิชาการไม่มีทางเลือกอื่นๆ ในการให้คำแนะนำที่เผยแพร่...

ผู้สนับสนุน

- -
- -
- -
- -