คณะทำงานดูแลระบบเว็บไซต์


 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานกรมการข้าว

  • กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 

  • กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์   

  • กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 

  • กลุ่มควบคุมคุณภาพ 

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  • งานพัสดุ

  • งานการเงินและบัญชี

 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานกรมการข้าว

facebook.com/soonkhow |
เจ้าหน้าที่ที่ต้องการเข้าเป็นแอดมินเพจ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดต่อแอดมินหลัก  สมมาตร ทองใบ