ร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปี 2566


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวและให้บริการผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว สาธิตและแจกโดนัทจากแป้งข้าวหอมมะลิ

   

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยขอนแก่นร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้นายสมมาตร ทองใบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนาย อรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นาง ธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวและให้บริการผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว สาธิตและแจกโดนัทจากแป้งข้าวหอมมะลิ โดยในงานมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่นข้าว