ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ณ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น


    ประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   

ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ณ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
วันที่ 3 เมษายน 2566 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ให้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรในระดับหมู่บ้านมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ห้องประชุมอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น