(ศมข.ขอนแก่น)ขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร(เคมีภัณฑ์)ปี 2566
  •   2022-12-19 11:09:46    22     3

(ศมข.ขอนแก่น)ขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร(เคมีภัณฑ์)ปี 2566


  • bytes