โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


 •       990  

   

โครงสร้างการบริหารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ประกอบด้วย

1. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

2. กลุ่มควบคุมคุณภาพ

3. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

4. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

5. ฝ่ายบริหารทั่วไป


อัตรากำลัง  ปีงบประมาณ 2564

          - ข้าราชการ 16 อัตรา

          - ลูกจ้างประจำ 14 อัตรา

          - พนักงานราชการ 2 อัตรา1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • หน้าที่ รับผิดชอบงานอำนวยการ ได้แก่งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุยานพาหนะการจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์ เอกสารงานข้อมูลการประชุม และประสานงานราชการทั่วไป

2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย
 • วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา และในโรงงาน 
 • ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป 
 • บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
 • ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา 
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ

 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 
 • ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน 
 • ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 • วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวุ์ 
 • พัฒนา และสนับสนุนการใช้และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในท้องถิ่น 
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ถึงประโยชน์ ในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
 • พัฒนาระบบเครือข่ายการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี 
 • ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบ และออกใบรับรองแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

5. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น
 • พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • พัฒนา สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น
 • ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบระบบการผลิต และออกใบรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี