1. แนวทางการดำเนินงาน

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(Smart Officer)เป็นเพื่อนคู่คิดซึ่งจะสร้างเกษตรกรไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรเป็นอย่างดี มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร พึ่งพาตนเองได้ กรมการข้าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาชาวนาให้มีศักยภาพเป็นเกษตรปราดเปรื่อง มีแหล่งเรียนรู้ด้านข้าวในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ แก่เกษตรกรใกล้เคียง เพื่อให้ชาวนาสามารถพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการ ตลอดจนมีการเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีด้านข้าวที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อันจะส่งผลให้ชาวนามีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลง และผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชาวนาในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)มีศักยภาพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพทำนาโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวเป็นแหล่งเรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ : ชาวนาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer และมีศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว 

3.2 เชิงคุณภาพ : ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาเป็น Smart Farmer ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

4. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น

5. วิธีการดำเนินการ

1.             สำรวจ/คัดกรอง Smart Farmer ด้านข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล Smart Farmer ด้านข้าวของแต่ละจังหวัด

2.             จัดทำกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริหารจัดการศัตรูข้าว (ผลิตสารชีวภาพ) และกิจกรรมระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว (โรงเรียนชาวนา) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่

 

3.             การติดตามนิเทศงาน และประเมินผล รวมทั้งประมวลข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูล และรายงานผล