ตารางกำหนดการฝึกงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ฝึกงาน

 • สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สาขาวิชาพืชไร่ คณเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 • สาชาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
 • สาชาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 • สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 


600627apprentice