ครุฑ

ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง การลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง 2558
- - - - - - - - -

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (2) ข้อ 15 และข้อ 21 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชได้ให้ความเห็นชอบปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงที่ผลิตฤดูแล้ง 2558 จำนวน 4,543,300 กิโลกรัม เป็นการเฉพาะกิจ เหลือราคากิโลกรัมละ 6.50 บาท เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีไปเพาะปลูก และเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในลักษณะนี้เป็นการจำหน่ายทั่วไป ไม่รวมค่าขนส่งและไม่มีส่วนลดสำหรับตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชและเกษตรกรทั่วไป

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศณวันที่ 29 เมษายน พศ 2559

  นายอนันต์  สุวรรณรัตน์
อธิบดีกรมการข้าว