ประกาศกรมการข้าว 
เรื่อง การลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน 2557
- - - - - - - - -
ตามประกาศกรมการข้าว   เรื่อง  การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง และข้าวขาวดอกมะลิ  105  ฤดูฝน  2557  เป็นการเฉพาะกิจ  ประกาศ  ณ  วันที่ 14 สิงหาคมพ.ศ. 2558  ได้ปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตในฤดูฝน  2557  เป็นการเฉพาะกิจ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการจูงใจให้เกษตรกรได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ดีเพื่อเพาะปลูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรไว้แล้ว นั้น
 
 
แต่เนื่องจากปัญหาภัยแล้งยังเป็นปัญหาต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งดังกล่าวอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชพศ 2549 ข้อ 7 (2) ข้อ 15 และข้อ 21 โดยเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 อธิบดีกรมการข้าวจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 
1. ยกเลิกประกาศกรมการข้าวเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเช้าไม่ไวต่อช่วงแสงและข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน 2557 เป็นการเฉพาะกิจประกาศณวันที่ 14 สิงหาคมพศ 2558
2. ให้ปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2557 โดยปรับลดราคา ดังนี้
2.1 เมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ราคากิโลกรัมละ 6.25 บาท
2.2  เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ราคากิโลกรัมละ 8.00 บาท
2.3 เมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง (พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง  และเล็บนกปัตตานี)  ราคากิโลกรัมละ 7.50 บาท
2.4 เมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ราคากิโลกรัมละ 9.50 บาท
3.  ปริมาณการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามข้อ 2 ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในลักษณะนี้เป็นการจำหน่ายทั่วไปไม่รวมค่าขนส่งและไม่มีส่วนลดสำหรับตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชและเกษตรกรทั่วไป
 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 ประกาศ ณ  วันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 
( นายอนันต์  สุวรรณรัตน์)
 อธิบดีกรมการข้าว