ประกาศกรมการข้าว
เรื่อง การลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2559
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559

- - - - - - - - -

  • กข61 ราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท
  • ปทุมธานี 1 ราคากิโลกรัมละ 8.00 บาท
  • กข15 ราคากิโลกรัมละ 9.00 บาท
  • ขาวดอกมะลิ 105 ราคากิโลกรัมละ 9.50 บาท
  • กข12 ราคากิโลกรัมละ 10.00 บาท
  • สังข์หยดพัทลุง ราคากิโลกรัมละ 15.00 บาท

ลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

ลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

i pdfดาวน์โหลดเอกสาร