ประกาศการการข้าว 
เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551