ประกาศการการข้าว 
เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551