ประกาศการการข้าว 
เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551