ประกาศการการข้าว 
เรื่อง การกำหนดราคจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว
ลงวันที่ 26 กันยายน 2550