ประกาศการการข้าว 

เรื่อง การกำหนดราคจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2550