i crut เอกสาร

1. ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, นิติบุคคลหรือ ทะเบียนพานิชย์
4. กรณีมอบหมายผู้อื่นมาแทน ให้สำเนาหนังสือมอบอำนาจซึ่ง ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 
5. สำเนาใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุม (ขอยื่นขอที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร)

6. แผนที่ตั้งร้านค้า

i humanขั้นตอนการสมัคร

1. ยื่นใบสมัครขออนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ ทั่วประเทศ
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

agent step