ทะเบียนตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช 

หน่วยทะเบียน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว


17-1/60-62 บริษัทโรงสีมีชัย จำกัด เลขที่ 174 หมู่ที่ 19 ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น โทร. 043311116 | นายธนชัย ศิริธนชัย
17-2/60-62 สกต.น้ำพอง จำกัด เลขที่ 234 หมู่ที่ 10 ตำบล หนองกุง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น โทร. 043431409 | นายถนัด เบ้าบัวเงิน
17-10/2557(60-62) สกต.เพื่อการเกษตรลูกค้า ธกส. ขอนแก่น จำกัด เลขที่ 315 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น โทร. 0433065367 | นายบุญเลี้ยง จำวรรณ์
17-5/2557(60-62) ร้านไพบูลย์การเกษตร เลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ตำบล โพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม โทร. 0849556357 | นายไพบูลย์ ถาปาบุตร
17-12/2557(60-62) สกก.ชุมแพ จำกัด เลขที่ 361 หมู่ที่ 18 ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น โทร. 043311874 | นางอุไรวรรณ ฆารพล
17-003/60-62 สกก.หนองหวาย จำกัด เลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบล ศิลา อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น โทร. 0816013471 | นายสาคร ชมสีดา
17-004/60-62 สกต.ชัยภูมิ จำกัด เลขที่ 49/11 หมู่ที่ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ โทร. | นางวิจิตร นาครินทร์
17-008/2557(60-62) บจก. พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 183 หมู่ที่ 4 ตำบล บึงเนียม อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น โทร. 043-001798 | นายนิวัฒน์ พรรักษมณี
17-005/60-62 ชัยภูมิภรณ์การเกษตร เลขที่ 249/3-4 หมู่ที่ 10 ตำบล โพนทอง อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ โทร. 0848659785 | นางสาวฐิตาภรณ์ แสงวุธ
17-003/2557(60-62) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนจิต เลขที่ 7 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองโก อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น โทร. 043-001788 | นายอิสระพงศ์ ศรีรุ้งพาณิชย์
17-016/2557(60-62) ร้าน ส.วิเชียร การเกษตร เลขที่ 71 หมู่ที่ 8 ตำบล เหล่าบัวบาน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม โทร. 087-4219634 | นางพงศ์ศิริ โยนไธสง
17-006/60-62 ป.การเกษตร เลขที่ 317 หมู่ที่ 15 ตำบล บรบือ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม โทร. 043-771010 | นายปรมินทร์ จูวัฒนสำราญ
17-013/2557(60-62) ร้านวีวรรณ อะโกร เลขที่ 458 หมู่ที่ 2 ตำบล โนนแดง อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ โทร. 044-839575 | น.ส.อัจฉราวรรณ ลาภเกิด
17-001/2562(62-64) วิทยาสองห้อง เลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น โทร. 081-739-8019 | นายวิทยา กัมปนานุรักษ์
17-002/2562(62-64) ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้า น้ำ ข้าว ทรัพย์เกษตร เลขที่ 125 หมู่ที่ 7 ตำบล สำราญ อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น โทร. 085-001-8402 | นายมานพ นิลบรรพต
17-003/2562(62-64) ร้านท่าข้าว นวคูณ เลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ตำบล สำราญ อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น โทร. 081-923-5088 | นางนวพร คำแก่นคูณ

[ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 ก.ค. 2562 ]