ทะเบียนตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช 

หน่วยทะเบียน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว


17-1/59-61 นายสมพร มาตรแก้ว ร้านสมพรการเกษตร 248 ม.10 หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 0817080296
17-2/59-61 นางเตือนใจ จรัสเสถียร บริษัทข้าวทองพยัคฆ์ จำกัด 53 ม.1 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
17-3/59-61 นายธนากร เกษตรสิน บริษัทเกษตรสินโกลเด้นไรซ์ จำกัด 677/1 ม.2 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
17-4/59-61 นางธัญญารัตน์ กองเกิด ร้านอมรัตน์การเกษตรบ้านแฮด 416/4 ม.2 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 043218205
17-5/59-61 นางชูศรี วรรณประเข ร้านนางชูศรี วรรณประเข 87/1 ม.3 สำราญ เมือง ขอนแก่น
17-6/59-61 นายอานนท์ ทับสมบัติ บริษัท พันธ์ทวีโกสุมพิสัย จำกัด 119 ม.10 แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 043706785
17-7/59-61 นายชาญชัย ธนสารโฆษิต หจก.ฮอร์ไรซอน ดิเวลล็อปเม้นท์ 139/1 ม.3 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
17-8/59-61 น.ส.นฤมล รุ่งโรจน์นิมิตชัย หจก.ฟาร์มช็อปเกษตร 230 ม.11 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 043761333
17-9/59-61 น.ส.สร้อยสน วีระวงษ์ หจก.ดวงดีเมล็ดพันธุ์ 88/1 ม.8 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ 0871327763
17-10/59-61 นายชนะชัย นองสินธุ์ ร้านชนะพันธุ์ 205 ม.6 หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 0817171246
17-11/59-61 นายชูเกียรติ มณีรัตน์ ร้านรัตนมงคล 1 ม.12 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 043761112
17-12/59-61 น.ส.วิลาวรรณ ศรีชาติ ร้านเอิร์นพันธุ์ข้าว 175 ม.5 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0885434461
17-13/59-61 นายนิกสัน อุ่นใจ ร้านพระยืนการเกษตร 307 ม.17 พระยืน พระยืน ขอนแก่น 0810283315
17-1/60-62 นายธนชัย ศิริธนชัย บริษัทโรงสีมีชัย จำกัด 174 ม.19 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 043311116
17-2/60-62 นายถนัด เบ้าบัวเงิน สกต.น้ำพอง จำกัด 234 ม.10 หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 043431409
17-10/60-62 นายบุญเลี้ยง จำวรรณ์ สกต.เพื่อการเกษตรลูกค้า ธกส. ขอนแก่น จำกัด 315 ม.2 บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 0433065367
17-5/60-62 นายไพบูลย์ ถาปาบุตร ร้านไพบูลย์การเกษตร 109 ม.3 โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 0849556357
17-12/60-62 นางอุไรวรรณ ฆารพล สกก.ชุมแพ จำกัด 361 ม.18 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 043311874
17-3(60)/60-62 นายสาคร ชมสีดา สกก.หนองหวาย จำกัด 12 ม.8 ศิลา เมือง ขอนแก่น 0816013471
17-004/60-62 นางวิจิตร นาครินทร์ สกต.ชัยภูมิ จำกัด 49/11 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ
17-008/2557(60-62) นายยิวัฒน์ พรรักษมณี บจก. พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น 183 ม.4 บึงเนียม เมือง ขอนแก่น 043-001798
17-005/60-62 น.ส.ฐิตาภรณ์ แสงวุธ ร้านชัยภูมิภรณ์การเกษตร 349/3-4 ม.10 โพนทอง เมือง ชัยภูมิ 084-8659158
17-003/2557(60-62) นายอิสระพงศ์ ศรีรุ้งพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนจิต 7 11 หนองโก กระนวน ขอนแก่น 043-001788
17-016/2557(60-62) นางพงศ์ศิริ โยนไธสง ร้าน ส.วิเชียร การเกษตร 71 ม.8 เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 087-4219634
17-006/60-62 นายปรมินทร์ จูวัฒนสำราญ ป.การเกษตร 317 ม.15 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 043-771010
17-004/2558(2561-2563) นางเอมอร อุ่นสา ร้านศิริภัณฑ์ 68 1 บ้านโคก หนองนาคำ ขอนแก่น 043-217029
17-003/2558(2561-2563) นางเย็นจิต แก้วศรี ร้านเย็นจิต พาณิชย์ 38 ม.10 โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 085-7430341
17-013/2558(2561-2563) นายธนา โนบรรเทา สกก.เมืองพล จำกัด 38 เมืองพล พล ขอนแก่น 043-415085
17-001/2561-2563 นายเลียง บุญหลาย หจก.เลียงเจริญการเกษตร 562 ม.1 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 044-882867
17-007/2558(2561-2563) นายจาตุรงค์ ขันติสิทธิ์ ร้านรุ่งนภาการเกษตรกรรม 208 ม.2 ศิลา เมือง ขอนแก่น 089-9325291
17-002/2558(2561-2563) นายบัณฑิต จอมทอง ร้าน วีระวรรณการเกษตร 251 ม.2 โพนทอง เมือง ชัยภูมิ 044-854588
17-001/2558(2561-2563) นางสาวภัทราภรณ์ คันธภูมิ ร้านภูมิมงคลการเกษตร 87 ม.13 โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 089-4808011
17-005/2558(2561-2563) นายบุญชัย จูตะวิริยะสกุล ร้านชัยเจริญพืชผล 310 ม.7 หนองโก กระนวน ขอนแก่น 043-251025
17-014/2558(2561-2563) นางวาศิณีย์ บัวแดง ร้านนิยมการค้า 22 ม.11 หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 062-1348414
17-015/2558(2561-2563) นางสุนทรี พลีสุดใจ หจก.สำลีการเกษตร 142 ม.13 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 081-1711464
17-002/2561-2563 นายชาญชัย ธนสารโฆษิต หจก.ฮอร์ไรซอน ดิเวลล็อปเม้นท์ 139/1 ม.3 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 043-491003
17-003/2561-2563 นายบรรพต ผิวแดง ร้านมงคลการเกษตร 247/2 ม.8 ศิลา เมือง ขอนแก่น 086-2225582
17-004/2561-2563 นายจินดา บุญรอด หจก.จินดาวัฒนา 193 ม.1 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 043-391070
17-012/2558(2561-2563) นายสมจิตร ใสเสริม สกก.บ้านไผ่ จำกัด 84/3 ม.3 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 043-272935

[ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2561 ]