1. โครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แห้งแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


3. โครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียนรู้และอาหารกลางวันนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร


4. โครงการ...


5.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ