1. โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว

 2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

 3. โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 4. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด

 5. โครงการปลูกพืชหลากหลาย

 6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว

 7. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

 8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 60

 9. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

 10. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

 11. โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

 12. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

 13. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

 14. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

 15. โครงการปรับพื้นที่นาเพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์