เด็กขอนแก่น

โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

โครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียนรู้และอาหารกลางวันของนักเรียนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดขอนแก่น

โครงการพระราชดำริ

กลุ่มโครงการที่ 12 โครงการอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดาร

โครงการ/กิจกรรมใหม่

เพาะกล้านาโยน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศไทยตั้งแต่ยังเยาว์พระชันษา ทรงพบเห็นสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค เป็นโรคขาดสารอาหาร และสุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วย ไม่แข็งแรง ขาดการศึกษา สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เมื่อทรงสำเร็จการศึกษา จึงทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยทรงทดลองทำโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๓ โรง เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ปัจจุบันการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้
“เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองเป็นคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น”

6.1 เพื่อให้นักเรียนมีข้าวสำหรับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปีการศึกษา โดยใช้ผลผลิตข้าวที่ผลิตขึ้นในแปลงสาธิตของโรงเรียน เก็บ แปรรูป และประกอบอาหาร
6.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและความสำคัญของอาชีพการทำนา
6.2 เพื่อส่งเสริมวิถีชาวนารุ่นใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รปค.50

ด้านปริมาณ

7.1 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน จากข้าวที่ผลิตและปรุง
7.2 เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวและการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
7.3 โรงเรียนสามารถผลิตข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยนักเรียน และชุมชน
7.4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นได้

lfc006lfc006

8.1 พื้นที่ปลูก 12 ไร่ มีผลผลิตข้าวเปลือกรวม 4,000 กก. สำหรับเป็นอาหารกลางวัน
8.2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ การปฏิบัติ แปลงสาธิต การทำนา และการแปรรูป
8.3 นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ มีความเข้าใจและปฏิบัติได้

9.1 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าว โดยใช้พันธุ์ที่โรงเรียนใช้สำหรับอาหารกลางวัน เช่น ขาวดอกมะลิ 105 กข15 กข6 ฯลฯ และตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่ โรงเรียนละ 1 แปลงๆ ละ 6 ไร่ รวม 12 ไร่ ในพื้นที่ของโรงเรียนหรือชุมชน
9.2 ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมเสริมสร้างแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 50 คน
9.3 ถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าว เป้าหมาย 50 คน
9.4 ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เป้าหมาย 50 คน
9.6 กิจกรรมอำนวยการ ประสานงาน ติดตามกิจกรรมโครงการ

โยนกล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61

พื้นที่ดำเนินโครงการ 2 โรงเรียน คือ

11.1 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
11.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

12.1 โรงเรียนมีผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีสามารถนำไปประกอบอาหารได้
12.2 ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของอาชีพชาวนาและสามารถขยายผลต่อผู้อื่นหรือพื้นที่อื่น

ข้าวมะลิดำหนองคาย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

งบประมาณปี 2561 ♦ รวม 90,000

 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา