1. โครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 


2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แห้งแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

 


3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

แผนงานการบริการคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรฯ ปี 2560

- ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
- ครั้งที่ 2 วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
- ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
- ครั้งที่ 4 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่กรมส่งเสริมการเกษตร