• ข้าวพองโบราณ 
  • ข้าวจี่
  • ขนมบัวหิมะ
  • ข้าวหมาก
  • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง (บ้านถลุงเหล็ก) อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี (บ้านโนนรัง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมบ้านโนนรัง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

 

(หน่วยงานที่ร่วมจัดแสดง โปรดให้ข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลลงให้บริการค่ะ)