ความเป็นมา

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ในภูมิภาคและทุกๆ หน่วยงานในกรมการข้าว โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการร่วมกิจกรรมสำคัญระดับภาคที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี คือ งานวันเกษตรภาคอีสาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปี พ.ศ.2560 มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่      20 – 29 มกราคม 2560 ระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดงานครั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เป็นหน่วยงานตัวแทนกรมการข้าว ในการประสานหน่วยงานในภูมิภาค ร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่ภารกิจ และผลงานของกรมการข้าว ภายในอาคารจัตุรมุข เป็นศาลานิทรรศการกลางในงานวันเกษตรภาคอีสาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมิ่งขวัญเกษตรไทย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวและชาวนาผ่านทางช่องทางสื่อนิทรรศการงานวันเกษตรอีสาน
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และภารกิจกรมการข้าวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ภาคเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

ระยะเวลาดำเนินการ

20 – 29 มกราคม 2560 ระยะเวลา 10 วัน

สถานที่

ณ ศาลาจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รูปแบบและหัวข้อการนำเสนอในนิทรรศการ

  1. นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เรื่อง “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”
  2. นิทรรศการความรู้วิชาการด้านข้าว การจัดแสดงพันธุ์ข้าวต่างๆ
  3. การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวจากหน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกร