บ้านดินกรมการข้าวกดไลค์และติดตามเราได้ที่
i facebookบ้านดินกรมการข้าว

+ ความเป็นมา

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ในภูมิภาคและทุกๆ หน่วยงานในกรมการข้าว โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการร่วมกิจกรรมสำคัญระดับภาคที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี คือ งานวันเกษตรภาคอีสาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานที่จัดงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดงานครั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เป็นหน่วยงานตัวแทนกรมการข้าว ในการประสานหน่วยงานในภูมิภาค ร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่ภารกิจ และผลงานของกรมการข้าว ภายในอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

+ วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวและชาวนาผ่านทางช่องทางสื่อนิทรรศการงานวันเกษตรอีสาน
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และภารกิจกรมการข้าวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ภาคเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

+ สถานที่จัดงาน

ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

+ รูปแบบและหัวข้อการนำเสนอในนิทรรศการ

  1. บ้านดินกรมการข้าว จัดแสดง

- น้อมนำคำสอน "พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย

- ประวัติความเป็นมาการพัฒนาข้าวไทย

  1. นิทรรศการความรู้วิชาการด้านข้าว การจัดแสดงพันธุ์ข้าวต่างๆ
  2. การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวจากหน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกร