จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 

จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562