ข้าวอินทรีย์

1) เกษตรกรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand)

2) มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือถ้าไม่มีให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 

1) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกจำนวน 5 คนขึ้นไป เพื่อเหมาะสมในการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มและการบริหารจัดการการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน

2) มีพื้นที่รวมกันไม่ต่ำกว่า100 ไร่ และอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือในบริเวณใกล้เคียงกัน

3) พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ได้การรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(กรณีมีใบรับรองยังคงอายุการรับรองอยู่ และมีความต้องการขยายพื้นที่/หรือเพิ่มจำนวนแปลง สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้)

4) มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (เช่น อาศัยน้ำฝน สระน้ำ คูคลอง บ่อน้ำ บ่อบาดาล เป็นต้น) หรือแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์

5) พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง

6) จัดทำรายละเอียดการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม สถานที่ปลูก พื้นที่ปลูก พันธุ์ข้าว และมาตรฐานที่เคยได้รับการรับรอง

7) ต้องผ่านการรับรองให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

8) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ ให้คงสภาพความเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ไว้ และให้เกษตรกรเลือกรับการสนับสนุนจากโครงการใดโครงการหนึ่งเพียงโครงการเดียว

9) หากเกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ หลังจากได้รับเงินสนับสนุนแล้วเกษตรกรจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นี้ได้อีก

300x200 organic

 ทั้งนี้ ในส่วนของการพิจารณาเห็นชอบเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command หรือ SC)

pdfใบสมัครเข้าร่วมโครงการ แบบฟอร์ม ขอ.2 

pdfแบบประเมินตนเองของเกษตรกร แบบฟอร์ม ขอ.3

 

pdf รายชื่อเกษตรกรและที่ตั้งแปลง สำหรับเจ้าหน้าที่ ขอ.1

- สมัครได้ที่ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, ศูนย์วิจัยข้าว, สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ของท่าน

- ระยะเวลาการสมัคร รอบแรกภายใน 15 พฤษภาคม 2560