ประเภทโครงการ

โครงการพระราชดำริmap mini

กลุ่มโครงการที่ 9 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง ปีที่ 4

          ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 และวันที่ 18 ธันวาคม 2540 ได้มีพระราชดำริกับนายประภา ยุวานนท์ และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยให้จังหวัดขอนแก่นหาวิธีการเก็บน้ำในพื้นที่ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำชีเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนหลากและนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และช่วยเหลือการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
          จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และเป็นโอกาสอันดีที่กรมการข้าวจักได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ได้ดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ไว้สำรองยามที่เกษตรกรประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและถ่ายทอดวิทยาการให้ถึงมือเกษตรกร

songfangchi01

 1. เพื่อส่งเสริมและขยายข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกร
 2. เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
 3. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนเกษตรกรในพื้นที่
 1. เป้าหมายผลผลิต – พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรร่วมโครงการ 200 ไร่ มีผลผลิตรวมในชุมชน 50 ตัน
 2. เป้าหมายผลลัพธ์ – ชุมชน มีเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับปลูกข้าวในพื้นทีแห้งแล้ง และมีกองทุนข้าวสำหรับพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันในชุมชน

เชิงปริมาณ

 • ผลิตข้าวในพื้นที่ของครัวเรือนเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 ตัน
 • รวบรวมข้าวคืนกองทุนข้าวของชุมชน รวมไม่น้อยกว่า 3,000 กก.
 • เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามเป้าหมายร้อยละ 100
 • มีกองทุนข้าวทุกชุมชนที่ร่วมโครงการ

เชิงคุณภาพ

 • เกษตรกรในชุมชนที่ร่วมโครงการ มีเทคโนโลยีเหมาะสมเป็นทางเลือกสำหรับปลูกข้าว นำไปใช้ได้จริงในพื้นที่
 • เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้

วิธีการดำเนินการ

 • ถ่ายทอดความรู้สำหรับชาวนา ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ เป้าหมาย 100 ราย ต่อกิจกรรม ดังนี้
      - การจัดการพื้นที่นาด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      - เศรษฐกิจพอเพียงขั้นต้น สร้างพื้นที่ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ และพอร่มเย็น
      - การผลิตข้าวคุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุ์
 • จัดทำแปลงสาธิต/ทดสอบวิธีการปลูกข้าว จำนวน 2 แปลง พื้นที่ 10 ไร่
      - การพัฒนากองทุนข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการประชุมบริหารจัดการกลุ่ม จำนวน 3 หมู่บ้าน
      - สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สำคัญให้ครัวเรือนเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ
      - สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการจัดการกองทุนข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน
      - กิจกรรมอำนวยการ ติดตามให้คำแนะนำ
 • การพัฒนากองทุนข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน 
 • กิจกรรมอำนวยการ ประสานงาน ติดตามกิจกรรม/โครงการ 


สถานที่/พื้นที่ดำเนินงาน

คัดเลือกชุมชนที่ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมซ้ำซากในเขตน้ำท่วม ริมแม่น้ำและลุ่มแม่น้ำชี พื้นที่ในเขต 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน และเมืองขอนแก่น


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • มีการกระจายปัจจัยการผลิตที่ผลิตขึ้นได้เองในท้องถิ่น และกระจายรายได้ในท้องถิ่น ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำรงชีพ
 • เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

ประมวลภาพกิจกรรม

sfs01001
sfs02002
sfs03003
sfs04004
sfs05005
sfs06006
sfs07007
sfs08008
sfs09009
sfs10010
sfs11011
sfs12012
sfs13013
sfs14014
sfs15015
sfs16016
sfs17017
sfs18018
sfs19019
sfs20020
sfs22021