โครงการพระราชดำริmap mini

กลุ่มโครงการที่ 9 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง ปีที่ 4

          ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 และวันที่ 18 ธันวาคม 2540 ได้มีพระราชดำริกับนายประภา ยุวานนท์ และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยให้จังหวัดขอนแก่นหาวิธีการเก็บน้ำในพื้นที่ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำชีเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนหลากและนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และช่วยเหลือการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
          จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และเป็นโอกาสอันดีที่กรมการข้าวจักได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ได้ดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ไว้สำรองยามที่เกษตรกรประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและถ่ายทอดวิทยาการให้ถึงมือเกษตรกร

songfangchi01

 1. เพื่อส่งเสริมและขยายข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกร
 2. เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
 3. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนเกษตรกรในพื้นที่
 1. เป้าหมายผลผลิต – พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรร่วมโครงการ 200 ไร่ มีผลผลิตรวมในชุมชน 50 ตัน
 2. เป้าหมายผลลัพธ์ – ชุมชน มีเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับปลูกข้าวในพื้นทีแห้งแล้ง และมีกองทุนข้าวสำหรับพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันในชุมชน

เชิงปริมาณ

 • ผลิตข้าวในพื้นที่ของครัวเรือนเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 ตัน
 • รวบรวมข้าวคืนกองทุนข้าวของชุมชน รวมไม่น้อยกว่า 3,000 กก.
 • เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามเป้าหมายร้อยละ 100
 • มีกองทุนข้าวทุกชุมชนที่ร่วมโครงการ

เชิงคุณภาพ

 • เกษตรกรในชุมชนที่ร่วมโครงการ มีเทคโนโลยีเหมาะสมเป็นทางเลือกสำหรับปลูกข้าว นำไปใช้ได้จริงในพื้นที่
 • เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้

วิธีการดำเนินการ

 • ถ่ายทอดความรู้สำหรับชาวนา ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ เป้าหมาย 100 ราย ต่อกิจกรรม ดังนี้
      - การจัดการพื้นที่นาด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      - เศรษฐกิจพอเพียงขั้นต้น สร้างพื้นที่ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ และพอร่มเย็น
      - การผลิตข้าวคุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุ์
 • จัดทำแปลงสาธิต/ทดสอบวิธีการปลูกข้าว จำนวน 2 แปลง พื้นที่ 10 ไร่
      - การพัฒนากองทุนข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการประชุมบริหารจัดการกลุ่ม จำนวน 3 หมู่บ้าน
      - สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สำคัญให้ครัวเรือนเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ
      - สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการจัดการกองทุนข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน
      - กิจกรรมอำนวยการ ติดตามให้คำแนะนำ
 • การพัฒนากองทุนข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน 
 • กิจกรรมอำนวยการ ประสานงาน ติดตามกิจกรรม/โครงการ 


สถานที่/พื้นที่ดำเนินงาน

คัดเลือกชุมชนที่ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมซ้ำซากในเขตน้ำท่วม ริมแม่น้ำและลุ่มแม่น้ำชี พื้นที่ในเขต 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน และเมืองขอนแก่น


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • มีการกระจายปัจจัยการผลิตที่ผลิตขึ้นได้เองในท้องถิ่น และกระจายรายได้ในท้องถิ่น ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำรงชีพ
 • เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

ประมวลภาพกิจกรรม

sfs01เก็บเกี่ยวข้าวนารวมแปลงสาธิต
sfs02ฝึกปฏิบัติการกำจัดพันธุ์ปน
sfs03เกษตรกรบ้านหนองหญ้าข้าวนก
sfs04เกษตรกรบ้านท่าข่อย
sfs05พวกเราพร้อม ลุย!
sfs06ทำไตรโคเดอร์มา
sfs07แปลงสาธิต
sfs08เราเดินไปนาด้วยกัน ไปแปลงนาหยอด
sfs09น้ำท่วมสูงเราก็สู้
sfs10เปียกสลับแห้ง มันแห้งเกินไปมั้ย
sfs11ใครจะขายนา ย๊กมือขึ้น
sfs12ข้าวปลูกพันธุ์ดี
sfs13เกษตรกรเราไม่เคยใช้รถปักดำ
sfs14พ่อผู้ช่วยฯ ก็อยากทดลอง
sfs15เจ้าของแปลงสาวสวย
sfs16โอ้ยๆ สามัคคีเป็นตาหน่าย
sfs17บ้านโนนทอง
sfs18บ้านท่าข่อยเยาวชนหลาย
sfs19ลงแขกดำนาท่าข่อย
sfs20แปลงกข10 หนองหญ้าข้าวนก
sfs22ปักดำแปลงสาธิตบ้านโนนทอง