ban crut
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559


ตามที่ได้มีประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรประจำโครงการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ (ไฟล์แนบ PDF)


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร จำนวน 55 ราย

01 นายศิวัช เอี่ยมทอง

02 นางสาวอริสา โสภา

03 นางสาวอรวรรณ ไชไข

04 นายไกรสร วิชาโคตร

05 นางสาวพรจิต หินเธาว์

06 นางสาววิรินทร์ อาจจงทอง

07 นางสาวสุดาพร สืบวงค์

08 นางสาวนภัสกร อินทร์สันต์

09 นางสาวใบเตย ดิษยนันท์

10 นางสาวปรียานันท์ มวลเมืองสอง

11 นางสาวศิรินยา บุตรตาสี

12 นางสาวมนวิภา โฮ้หนู

13 นายสุรวุฒิ สามหาดไทย

14 นายณรงค์ศักดิ์ พรรษา

15 นางสาวพิชชา วิลาลัย

16 นางสาวกาญจนา ชาติสุภาพ

17 นางสาวจามจุรี หนองคู

18 นางสาวกลมทิพย์ ริโยธา

19 นายวทัญญู สีจุลลา

20 นางสาวสุทธิดา คัณที

21 นางสาวอุมากรณ์ หม่องคำหมื่น

22 นางสาวกรรณิการ์ เสนาดี

23 นางสาวปวีณา สีดา

24 นางสาวอมรรัตน์ สมสี

25 นางสาวจริยา พรมสูงเนิน

26 นางสาวทาริกา ทองจันทร์

27 นางสาวผกามาศ จำปาทอง

28 นางสาวธนาภรณ์ ศรีบุระ

29 นายวรธน พรมจันทร์

30 นางสาวพิวา ลากุล

31 นายศิริพงษ์ แอ้ชัยภูมิ

32 นางสาวระพีพรรณก์ กำเนิดหล่ม

33 นางสาวรติกรณ์ เส้งโสด

34 นางสาวสุนันทา แสงพราว

35 นายอากาศ ภาษีสวัสดิ์

36 นางสาวชัชรีย์ แอบเสลา

37 นางสาวชนกนาถ ชาแป

38 นางสาวอัมพร วิชาสาร

39 นางสาวทิวาภรณ์ แก้วอุดม

40 นางสาววนิสา ตุมพิทักษ์

41 นางสาวศันสนีย์ ภูมลา

42 นายณัฐวุฒิ อันทะผลา

43 นางสาวปาริชาติ เมืองนาม

44 นางสาวอารีรัตน์ บุญยง

45 นางสาวอุไรวรรณ แสนเห็มทอง

46 นางสาวสุธิตรา พรมโส

47 นางสาวธนภร อิ่มสมบัติ

48 นางสาวอภิญญา ศรีวิชา

49 นางสาวอัธยาภรณ์ ตังทวีทรัพย์

50 นางสาวนวพร ณรงค์รักษาเขต

51 นายกัมปนาท คำไทยกลาง

52 นายสุชัจจ์ กิตติพระวงค์

53 นางสาวฉัตรชนก ระโยธี

54 นางสาวพิมพ์อัปสร พนมคำ

55 นางสาวปิยะดา ต่ออำนาจ

 

รายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย

1 นางสาวสุนทรียา ศรีพรม : วุฒิการศึกษาไม่ตรงกับการรับสมัคร

2 นายสมเกียรติ แซ่ตั้ง : วุฒิการศึกษาไม่ตรงกับการรับสมัคร

ดาวน์โหลด เอกสารแนบที่นี่

 schedule test