i crut120 ประกาศศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ


ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาเแปลงใหญ่) จำนวน 7 อัตรา และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 1 อัตรา


ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นรับสมัครงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นรับสมัครงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นรับสมัครงาน

i crut80ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับสมัครงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 12 มิถุนายน 2560

แหล่งข่าว: ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ✆ 043-241740

เผยแพร่โดย : กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น