มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 คน

  1. นางสาวมณีมุช เทียนหอม
  2. นายทวีวุฒิ สุภาษี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 คน

  1. นางสาวศิริพร ทองดี
  2. นายบดิศักดิ์ เมืองสนธิ์
  3. นายอนุชิต ถมคำ

ประชุมนักศึกษาคณะนักศึกษาสรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน